پایگاه کلیدواژه

بازگشت
  کتابخانه مرکزي  
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍رن‍ی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ پ‍وس‍ت‌
ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ی‌
ال‍ت‍ه‍اب‌ ش‍ب‍ک‍ی‍ه‌
س‍ارک‍وئ‍ی‍دوز
س‍ن‍درم‌ ب‍ه‍ج‍ت‌
خ‍واب‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍ح‍س‍ی‌ و ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ی‍ه‌
چ‍ش‍م‌
 
پدیدآور:
ف‍رزاد ن‍ی‍ا، ک‍ی‍خ‍س‍رو
ش‍ه‍رام‌، ف‍ره‍اد
ف‍رخ‌ ن‍ی‍ا، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
وان‌، دان‍ی‍ل‌
اح‍م‍دی‌، ک‍ام‍ران‌
ج‍وادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ی‍زب‍ان‌ خ‍وش‍خ‍و، ع‍ل‍ی‌
ش‍ورک‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
م‍ن‍ص‍وری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
اق‍دس‍ی‌، م‍ی‍ت‍را
پ‍اس‍ب‍ک‌، آن‍دره‌
ع‍زی‍زی‌ ل‍رد، م‍ح‍م‍د
ش‍ه‍ش‍ه‍ان‍ی‌، ش‍ادف‍ر
پ‍وراس‍د، م‍ج‍ی‍د
طواف‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
م‍وس‍وی‌، ف‍ری‍ب‍ا
خ‍او، پ‍ن‍گ‌
ای‍ن‍ال‍و، رض‍ا
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. واح‍د ف‍وف‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
طب‌ ن‍وی‍ن‌
ن‍ش‍ری‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌
ب‍ش‍ری‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ده‍خ‍دا
ش‍رک‍ت‌ داروئ‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ رازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس        
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنستزی در بیماریهای چشم
فرخ نیا، فهیمه ؛  تهران جهاد دانشگاهی . بخش فرهنگی . واحد فوف برنامه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۴۳۶آ‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
۹۰۰تست چشم و گوش و حلق و بینی :از کلیات چشم پزشکی ووگان و گوش و حلق و بینی دویس ( با پاسخ توضیحی )
اینالو، رضا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۸/۲‬,‭‌ف‍لا۹۹۳‌ن‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای چشم
وان ، دانیل ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۰۰‬,‭و۲۹۷‌ب‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان طبیعی بیماریهای چشم
پاسبک ، آندره ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۱۷۹د‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای چشم
اقدسی ، میترا ؛  [تهران ] نشریاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۶۷۳‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماریهای شایع چشم
خاو، پنگ ؛  تهران شرکت داروئی بخش رازی   ، [بی تا]
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۴۰‬,‭‌خ۲۸۴‌ت،]ا‍ت‌ی‍ب[‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند و کاربرد پیشگیری از بیماریهای نابینایی در برنامه های جهانی : دسترسی به مراقبت های اولیه بهداشتی
سازمان بهداشت جهانی Organization mandible de la sante. ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۲۷۶‬,‭‌س۱۵۸‌ف‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماریهای چشم و گوش
تهران بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۸‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی enicidem fo tsiG
شهشهانی ، شادفر ؛  تهران نشر طبیب   ، ۱۳۷۷و۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۸‬,‭‌ش۸۴۲‌چ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی قرنیه
جوادی ، محمدعلی ؛  تهران طب نوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۲۲۰‬,‭‌ج۷۴۵‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
( OAMای .ا .ام )چشم پزشکی ( ووگان ۲۰۰۴ ) به انضمام اطلس رنگی بیماریهای چشم
احمدی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۸/۲‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط بیماریهای قلب با چشم
فرزاد نیا، کیخسرو ؛  علوم پزشکی اصفهان پزشکی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: WW
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بیماریهای چشم نوزادان
میزبان خوشخو، علی ؛  علوم پزشکی ایران پزشکی   ، ۱۳۷۴-۷۵
شماره راهنما: WW
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بیماریهای مشترک پوست و چشم
موسوی ، فریبا ؛  علوم پزشکی ایران پزشکی   ، ۱۳۷۱-۷۲
شماره راهنما: WW
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
پالس تراپی با سیکلوفسفامید در ضایعات چشمی بیماری بهجت
شهرام ، فرهاد ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: WW
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه رادیوگرافی قفسه صدری و برونکوسکپی سارکونیدوز در طی یکسال ۱۳۷۱-۷۲ بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
عزیزی لرد، محمد ؛  علوم پزشکی ایران پزشکی   ،
شماره راهنما: QZ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
خواب و بیماریهای آن
شورکی ، مصطفی ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: WM
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بیماریهای واسکولارتین و درمان آنها
پوراسد، مجید ؛  علوم پزشکی شهید بهشتی پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: WW
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
کار برد اولتراسونوگرافی در بیماریهای چشم
طواف زاده ، محمد رضا ؛  علوم پزشکی اصفهان پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: WW
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بیماریهای التهابی شبکیه
منصوری ، محمد رضا ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: WW
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

تمامی حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران می باشد. سال 1390