مرور کلی

 
 
مرور بر اساس :
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9      
 
شماره رکورد عنوان
1     1SPSS1 ( اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌۱۱   
2     Excekl 2002][اک‍س‍ل‌۲۰۰۲ ]   
3     Linux Redhat (Fedora) [ل‍ی‍ن‍وک‍س‌ رده‍ت‌ (ف‍ی‍دورا)   
4     eOracl (اوراگ‍ل‌) را ب‍ه‌ روش‌ س‍اده‌ ب‍ی‍ام‍وزی‍م‌   
5     LXM [ای‍ک‍س‌ ام‌ .ال‌ ]   
6     MTQ[ت‍ی‌. ک‍ی‍و. ام‌.] ب‍ا ای‍ج‍اد ک‍ای‍زن‌ ف‍ن‍ون‌ ب‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌ در ژاپ‍ن‌   
7     wCorel Dra [ ک‍ورل‌ دراو]   
8     ۲۰۰راز اچ‌. ت‍ی‌.ام‌ . ال‌ ]HTML] و طراح‍ی‌ وب‌   
9     ۴۰اص‍ل‌ ش‍اه‌ ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ TRIZ [ت‍ی‌. آر.آی‌.زد] ب‍رای‌ ن‍وآوری‌   
10     ۱۰۱[ص‍د و ی‍ک‌] راه‌ ب‍رای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ ش‍م‍ا   
11     ۱۰۱[ص‍دوی‍ک‌] ن‍ک‍ت‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود ق‍ن‍دخ‍ون‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌   
12     ۱۳[س‍ی‍زده‌] اش‍ت‍ب‍اه‌ م‍ه‍ل‍ک‌ م‍دی‍ران‌ و طری‍ق‍ه‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ از آن‌ه‍ا   
13     ۳۵اص‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ادداش‍ت‌ ه‍ای‌ دف‍ت‍رچ‍ه‌ی‌ طلای‍ی‌(ق‍دم‌ ب‍ه‌ ق‍دم‌ م‍دی‍ری‍ت‌ را ت‍ج‍رب‍ه‌ ک‍ن‍ی‍د)   
14     ۲۹۶ب‍رن‍ام‍ه‌ اج‍را ش‍ده‌ در دل‍ف‍ی‌ ۶   
15     ۹م‍اه‌ ان‍ت‍ظار آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از زای‍م‍ان‌ ، م‍واظب‍ت‌ ن‍وزاد و راه‍ه‍ای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌   
16     ۹م‍اه‌ ان‍ت‍ظار آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از زای‍م‍ان‌، م‍واظب‍ت‌ ن‍وزاد و راه‍ه‍ای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ۸۷ ت‍ص‍وی‍ر رن‍گ‍ی‌ و م‍ش‍ک‍ی‌   
17     آب‍رس‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌   
18     آب‍رس‍ان‍ی‌ و ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ روس‍ت‍ائ‍ی‌   
19     آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ و زای‍م‍ان‌