تماس با ریاست کتابخانه تماس با ریاست کتابخانه

 

: رياست کتابخانه

دکتر لیلا نعمتی انارکی

تلفن: 88622585

فاکس : 88622593

: آدرس ایمیل

nematianaraki.l@iums.ac.ir

: معاونت کتابخانه مرکزي

آذراسلامی

تلفن: 88622683

فاکس : 88622593

: آدرس ایمیل

eslami.a@iums.ac.ir

: کارشناس مسئول شبکه

ماه خانم یوسفی

تلفن: 86705502

: آدرس ايميل

yousefi.m@iums.ac.ir