دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت

به هنگام تاسيس دانشگاه تهران درسال 1313 كه همزمان با تشكيل دانشكده پزشكي بود ، زمينه هاي مناسبي براي آغاز تحقيقات پزشكي فراهم آمد. تحقيقات پزشكي در دانشگاه تهران باتاسيس كرسي انگل شناسي وبخش تجسس در سال 1319 و با تجديد نظر در برنامه هاي آموزشي دانشكده پزشكي رسما" پي ريزي گرديد و مورد تصويب قرار گرفت. در اين زمان عمليات محدودي در زمينه مبارزه با مالاريا در برخي از نقاط كشور انجام مي شد. با توجه به اهميت بيماريهاي انگلي به ويژه مالاريا كه مبتلا به جمعيت قابل ملاحظه اي از كشور بود و نظر به مرگ و مير ناشي از آن، به منظور انجام مطالعات كسترده در اين زمينه ، در سال 1330 انستيتو مالاريولوژي با همكاري وزارت بهداري و سازمان جهاني بهداشت و با هدف كلي مبارزه با ريشه كني مالاريا در سراسر كشور آغاز به فعاليت نمود.
يك سال بعد در سال 1331 قراردادي با سازمان جهاني بهداشت منعقد گرديد و طرح مبارزه با بيماريهاي منتقله بندپايان در انستيتو مالاريولوژي آغاز به فعاليت نمود. با تحقيقاتي كه در سالهاي بعد علاوه بر مالاريا در زمينه بيماريهاي انگلي انجام گرفت، انستيتو مالاريولوژي به انستيتو پارازيتولوژي و مالاريولوژي تغيير نام يافت و دامنه فعاليتهاي آن گسترده تر گرديد.  در سال 1338 طرح بيلارزيوز كه با همكاري وزارت بهداري و سازمان برنامه بنا نهاده شده بود، به انستيتو پارازيتولوژي و مالاريولوژي واگذار شد و بر اساس آن تحقيقات گسترده اي در زمينه مبارزه با بيلاريزيوز در استان خوزستان آغاز گرديد.  در سال 1343، كرسي بيماريهاي گرمسيري به كرسي انگل شناسي منضم گرديد و كمي پس از آن نام انستيتو پارازيتولوژي و مالاريولوژي به انستيتو انگل شناسي و بهداشت گرمسيري تغيير يافت، در نتيجه دامنه فعاليتهاي آن نيز گسترده تر شد و مطالعه در زمينه بيماريهاي انگلي و گرمسيري شايع در نقاط مختلف كشور در برنامه كار اين انستيتو قرار گرفت. در سال 1344 كرسي بهداشت نيز به كرسي انگل شناسي پزشكي و بيماريهاي گرمسيري پيوست و در نتيجه ادغام سه گروه فوق الذكر گروه علوم بهداشتي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران تاسيس شد و همچنين انستيتو انگل شناسي پزشكي و بهداشت گرمسيري به انستيتو تحقيقات بهداشتي تغيير نام يافت و انجام تحقيقات علمي در زمينه بيماريهاي بومي كشور كه تحقيق در مورد آنها مهم و براي دستگاههاي اجرائي كشور ضروري بود، به عنوان هدف اصلي آن تعيين گرديد.    
سر انجام در هجدهم تير ماه 1345 در يكصدو پانزدهمين جلسه شوراي مركزي دانشگاههاي ايران ، اساسنامه دانشكده بهداشت پذيرفته شد.
براي استفاده از خدمات كتابخانه اينجا را كليك كنيد.