پرستاری و مامایی پرستاری و مامایی

 تاريخچه

نخستين بار در سال 1949 ) 1328ميلادي) آموزشگاه عالي پرستاري فعاليت خود را در جهت تربيت پرستار با درجهمعادل ليسانس در دوره 3 ساله آغاز نمود. هر ساله 100 تا 120 دانشجوي دختر از طريقكنكور اختصاصي اين رشته پذيرفته مي‌شدند. اين دانشجويان 3 سال بطور شبانه‌روزي باسيستم خاص آموزشي جهت كار و ارائه خدمت پرستاري در بيمارستانهاي وابسته به دانشكدهپزشكي دانشگاه تهران تربيت مي‌شدند. پس از انقلاب فرهنگي در سال1362 (1983 ميلادي( ، آموزشگاه عالي پرستاري به مدرسه عالي پرستاري و مامائي و در سال  1366(1987 ميلادي ( با ادغام چندين مدرسه عالي پرستاري و مامايي، دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاهعلوم پزشكي تهران شكل يافت.


(Vision) چشم انداز

دانشكده پرستاري ومامايي همگام با مراكزعلمي پيشرفته جهان در صدد تربيت دانش آموختگاني است كهبتوانند در جهت ارتقاي سطح سلامت جامعه ، توليد دانش ، نوآوري و خلاقيت با تاكيد براخلاق اسلامي گام بر دارند.


(Philosophy)فلسفه

اعضاي هيات علميدانشكده پرستاري و مامايي با الهام از فلسفه كلي دانشگاه علوم پزشكي تهران معتقدندكه سلامتي از حقوق اساسي انسانهاست لذا ارتقاء، حفظ و باز گرداندن آن به مطلوب ترينسطح ممكن ، وظيفه اصلي پرستاران و ماماهاست.
ما معتقديم كه توجه به كرامت ومقام انسان با ارزش ترين اصل حيات است . لذا بايد به ارزشهاي فردي ، اجتماعي ،فرهنگي و مذهبي و هم چنين حق انتخاب او احترام گذاشت و برنامه مراقبتي را با مشاركتمدجو سامان داد.
اعضاي دانشكده پرستاري مامايي معتقدند آموش تنها جنبه تعليمينداشته بلكه تربيت دانشجوياني است كه كليت مددجو را در كمال احترام مورد مراقبت وضمانت حرفه اي قرار دهند
هم چنين اعضاء هيات علمي دانشكده معتقدند دانشجو يادگيرنده اي فعال ، متفكر ، منتقد است كه با رويكرد علمي مي تواند مشكلات روياروي راحل كند.


(Mission) ماموريت

رسالت دانشكده پرستاري و مامايي تربيتدانش آموختگان شايسته اي است كه به ارائه مراقبتهاي علمي به گروههاي مختلف جامعه ودر موقعيتهاي گوناگون بپردازند . همچنين رسالت دانشكده در مقاطع كارشناسي ارشد ودكتري ايجاد توانايي رهبري ارائه خدمات تخصصي ، پژوهشهاي اصيل و توليد دانش مي باشد.
فعاليتهاي دانشكده پرستاري و مامايي در راستاي مأموريت آن شامل موارد زيرمي باشد:
1-تربيت نيروهاي ماهر ومتخصص در رشته هاي پرستاري، مامايي وبهداشت باروري در مقاطع مختلف آموزشي ( كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا(
2-
توليد و توسعه علم، دانش و گسترش تحقيقات پايه و كاربردي در حيطه هاي علومپرستاري ، مامايي و بهداشت باروري
3-توليد و نشر آثار و متون معتبر علمي در جهتتوسعه علوم پرستاري ، مامايي و بهداشت باروري
4- توسعه روابط بين دانشگاهي درسطح داخل و خارج كشور
5- ارائه خدمات مشاوره اي و تخصصي به سازمانهاي مختلفمرتبط با سلامت
6- راه اندازي و توسعه رشته هاي پرستاري ، مامايي و بهداشتباروري در شاخه بين الملل دانشگاه
7- ايجاد و توسعه دوره هاي تخصصي كوتاه مدت ،آموزشهاي مداوم با بهره گيري از تكنولوژي روز و متناسب با نيازهاي موجود
8- ارتقاء جايگاه دانشكده در رتبه بندي كشوري ، منطقه اي و جهاني
9- همكاري باساير مراكز تحقيقاتي
10- توسعه و تقويت اخلاق حرفه اي
11- گسترش عرصه هايآموزش به سطوح مختلف جامعه (خانه ، مدرسه ، كارخانه و(...
رشته هاي تحصيليدانشكده پرستاري و مامايي:
- پرستاري در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد ودكتراي تخصصي پرستاری
گرايشهاي كارشناسي ارشد پرستاري:1- آموزش پرستاري داخلي جراحي2- روان پرستاري 3- بهداشت كودك و خانواده 4- آموزش مديريت 5- آموزش بهداشت جامعه
- پرستاری مراقبت های ویژه در مقطع کارشناسی ارشد
- پرستاری مراقبت های ویژهنوزادان در مقطع کارشناسی ارشد
-پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد

- مامايي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتراي بهداشت باروري
گرايش هايكارشناسي ارشد مامايي: 1- آموزش مامايي 2- بهداشت مادر و كودك