دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

درسال 1354 مركز پزشكي ايران با زير مجموعه‌هاي رشته‌هاي پزشكي وپيراپزشكي‌،پرستاري، كتابداري و اطلاع رساني تاسيس و سپس درسال 1355 دانشكده كتابداري پزشكي و علوم انفورماتيك در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در مركز پزشكي نيز تاسيس شد وبا تعداد 13 تن دانشجو فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1365 مركزپزشكي ايران به دانشگاه علوم پزشكي تغيير نام يافت‌. دانشگاه علوم كتابداري و اطلاع رساني پزشكي نيز همزمان به عنوان زير مجموعه آن پذيرفته شده بود. در مورخه 1365/8/20دانشكده مزبور با درخواست رئيس دانشكده وبا تصويب شوراي گسترش دانشگاه‌هابه عنوان دانشكده مديريت و اطلاع رساني خدمات پزشكي ناميده شد. سپس درسال 1370 بادرخواست مجدد، كلمه خدمات از عنوان دانشكده حذف و پس از موافقت درحال حاضر بنام دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي مشغول انجام وظيفه مي‌باشد. بي ترديد يكي ازمولفه‌هاي مهم دوران توسعه ملي و متوازن در كشور تحولات شگرف در گستره نظام بهداشت و درمان است‌. دراين رابطه دستيابي به مراقبتهاي بهداشتي، درماني در سطح استانداردهاي بين المللي بسيار حائز اهميت مي‌باشد. پر واضح است از مكانيسم‌هاي چنين تحولي تربيت نيروي انساني توانمند، كارآمد، بويژه دربافت مديريت، ودر راستاي بهره برداري از مهارتهاي علمي، فني و آخرين دستاوردهاي دانش مديريت مي‌باشد. بديهي است مراكز آموزش عالي متوليان اصلي اين مهم به شمار مي‌آيند. درتحقق همين سياست به مفهوم لحاظ نمودن شاخصهاي توسعه در نظام بهداشت و درمان با سود جستن از كادر مديريت علمي داراي مهارتهاي علمي لازم دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي شكل گرفت،دانشكده نيز در نهادينه نمودن امر تربيت نيروي انساني كارآمد و شايسته براي ارتقاءسطح كيفي و توسعه جدي مراكز بهداشت و درمان از هيچگونه تلاشي فرو گزارنكرده است‌. بي ترديد دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي در راستاي تحولات نويني كه در عرصه مديريت علمي براي تحقق آرمانهاي توسعه‌ ملي رخ داده بويژه تحولات در بهبود عرضه نظام بهداشت و درمان كه امري است اجتناب ناپذير تاسيس يافته است‌. بدون شك تحقق اين توسعه مستلزم تربيت نيروهاي انساني كارآمد، متخصص و‌انديشمند در رشته‌هايي مانند كتابداري پزشكي‌، مديريت خدمات ‌بهداشتي درماني‌ و‌مدارك پزشكي ‌مي‌باشد.
 
دانشكده نيز درامر نهادينه كردن سطح ارتقاء علمي و آموزشي دانشجويان از هيچ تلاشي تا كنون فروگذارنكرده و دراين زمينه درنيمسال دوم 78- 77 رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني و مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني در مقطع پي‌اچ.دي را تاسیس نمود.
 
در سال 88-89 چند رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به رشته های دانشکده افزود.در سال 89-90 با طرح ادغام دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ایران به دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تهران تغییر کرد.