بیمارستان اکبرآبادی بیمارستان اکبرآبادی

مركزآموزشي ودرماني شهيداكبرآبادي در ابتداي آذر ماه سال 1319 هجري شمسي بعنوان بنگاه حمايت از مادران ونوزادان وزنان باردار وبينوايان تأسيس شده ودرفروردين ماه 1320 در خيابان منيريه تهران تحت عنوان زايشگاه 30 تختخوابي حمايست از مادران ونوزادان افتتاح شد.دراوايل سال 1322 زايشگاه با افزايش تعداد تخت هاي خود به 50 عدد به خيابان پاستور انتقال وبا احداث شيرخوارگاه ، بيست تخته در جنب زايشگاه ، باتأمين بودجه آن از طرف افراد وسازمان هاي خيريه به فعاليت خود ادامه داد

تغيير نام اين مركز به زايشگاه شهيداكبرآبادي براساس مصوبه مورخ 11/1/60 هيأت عامل سازمان منطقه اي بهداري استان تهران صورت گرفته است وشايان ذكراست كه شهيدمحمدعلي تكه اكبرآبادي از پرسنل تأسيسات اين مركز بوده كه درتاريخ 15/10/1359 درارتفاعات گنجانچم براثر انفجار مين به درجه رفيع شهادت نائل گرديده است

درحال حاضر اين مركز با 213 تخت فعال در بخشهاي زايمان- بعد از زايمان- حامله هاي پرخطر ( بارداري با بيماري قند، فشارخون و.... )جراحي زنان وسزارين ، نوزادان ويژه ، NICU و SCN
اتاق عمل ، CSR ، ICU ، POST ICU ودرمانگاههاي مامايي – تنظيم خانواده – مادروكودك نازائي – ژنيكولوژي – نوزادان – داخلي – ژنتيك و واحد هاي پاراكلينيك – آزمايشگاه – سونوگرافي ماموگرافي – پاتولوژي درحال ارائه خدمات به مادران ونوزادان درمنطقه محروم شهر مي باشد.
وسالانه به تعداد 76367 نفر مراجعه كننده خدمات زنان – مامايي ونوزادان وتعداد 10695 زايمان وتعداد 2242جراحي زنان وتعداد 781 نوزادان نارس وكم وزن را پوشش مي دهد و راه اندازي آزمايشگاه ژنتيك جهت جلوگيري از بروز بيماريهاي ژنتيك وشناسائي زودهنگام ناهنجاريهاي مادرزادي واختلالات كروموزومي در دست احداث مي باشد.

 
همچنين باتوجه به درمان ناباروري دراين مركز درسطح شناسائي زوجهاي نابارور ،جهت درمان زوج هاي مورد اشاره احداث بخش IVF نيز دردست برنامه ريزي مي باشد از ديگر فعاليت هاي
شاخص مركز ميتوان انجام زايمان بي درد – زايمان فيزيولوژيك وزايمان درآب وآموزش مادران را دراين راستا نام برد.
انجام جراحي با ابزارهاي غير تهاجمي ( لاپاراسكوپ) نيز از ديگر فعاليت هاي شاخص اين مركز مي باشد.
لذا باتوجه به وسعت خدمات ارائه شده مركز، ازنظر قديمي بودن بناي ساختمان ، منطقه جغرافيائي واستانداردهاي فيزيكي مركز مشكلات و محدوديت هايي وجود دارد كه درصورت رفع آن مي توان به افزايش رضايتمندي ورفاه حال بيماران وهمراهان درطول اقامت درمركز بهبود بخشيد ازجمله :

1- هواي آلوده منطقه

2- وجود كولرهاي آبي وانتشار آلودگي ناشي ازآن در بخش ها كه لازم است با سيستم هاي هواساز وتهيه مطبوع جايگزين گردد.

3- تعداد محدود وكم سرويس هاي بهداشتي در بخش ها نسبت به بيمار ( به ازاي هر20 بيمار 1 سرويس بهداشتي وجود دارد)

4- قدمت ساختمان ، فرسودگي لوله هاي آب وفاضلاب وسيستم هاي تأسيساتي مركز

5- نامناسب بودن فضا وسيستم تهويه واحد استرليزاسيون

6- كمبود فضاي در نظرگرفته شده براي هر تخت بيمار دراتاق بيماران در بخشهاي مورد اشاره وعدم امكان حفظ حريم خصوصي بيمار و... ، بازسازي ونوسازي ساختمان بخشها و واحد هاي تأسيسات ، CSR امري ضروري واجتناب ناپذير به نظر مي رسد.