بیمارستان مطهری بیمارستان مطهری

تاریخچه مرکز از بدو تاسیس تاکنون

مركزآموزشي ودرماني شهيدمطهري درسال 1352 تحت عنوان بيمارستان سوانح وسوختگي توسط جمعيت آسيب ديدگان ازسوختگي بعنوان اولين مركزاصلي وتخصصي ارائه دهنده خدمات درماني به بيماران سوخته شروع به فعاليت نمود.

اين مركزدرحال حاضربعنوان يكي ازمراكزآموزشي ، درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهرن با بهره گيري ازوجود اساتيد فوق تخصص رشته جراحي پلاستيك وترميمي ومتخصصين جراحي عمومي وسايركادرآموزشي ورزيده علاوه برانجام اموردرماني نسبت به ارائه آموزش دروس جراحيهاي سوختگي وترميمي به دانشجويان ، رزيدنتهاي تخصصي جراحي عمومي ؛دانشجويان پرستاري وپرستاران بيمارستانهاي مختلف ازسراسركشوركه به منظورفراگيري مباحث يادشده به اين مركزمراجعه مي نمايند، فعاليت دارد.

اين بيمارستان داراي يكصدو سیزده تخت فعال وبخشهاي مختلفي است كه باتوجه به وضعيت خاص بيماران سوختگي ، وبراساس نوع ودرجه آن درهريك ازبخشهاي مربوطه بستري وتحت درمان قرارميگيرند. این مرکز در سال 1386 اقدام به بازسازی تعدای از بخش ها ، اورژانس ، اتاق عمل و تجهیز بخش ها به تجهیزات جدید در زمینه سوختگی نمود .

همچنین قسمت کلنیک مشتمل بر کلینیک سوختگی ، جراحی سوختگی و جراحی ترمیمی در سال 1386 مورد بهره برداری قرار گرفت. تاسیس مرکز تحقیقات سوختگی در سال 1387 یکی از گام های مهمی است که با ارائه برنامه های خود امید است گام مهمی در زمینه پژوهش ، تحقیق و ارتقاء سطح مراقبت و درمان بیماران دچارسوختگی برداشته شود.