بیمارستان هاشمی نژاد بیمارستان هاشمی نژاد

سابقه و اهداف

هرچند آموزش پزشكي، نقش بزرگي در سلامت انسانها در قرن بيستم ايفا كرد ، ولي اين سيستم در طول زمان نيازمند بازنگري و بهبود در جهت برآورده سازی اهداف سازمانی است . در این راستا این مطالعه با هدف ارزيابي عملكرد آموزشي بيمارستان آموزشي هاشمي نژاد شهر تهران با استفاده از الگوي تعالي مالكوم بالدريج انجام شد.   

روش بررسی

مطالعه حاضر توصيفي-مقطعی می باشد و محيط پژوهش، بیمارستان شهید هاشمی نژاد و ابزار گردآوری داده ها، چك ليست استاندارد و جهاني مالكوم بالدريج(ويرايش 2007) بود که عملكرد موسسات آموزشي را در  هفت معیار مورد ارزيابي قرار مي دهد روش گردآوری داده ها، مصاحبه با مديران ارشد بيمارستان، مشاهده مستندات و تکمیل چک لیست های مربوطه بود. داده هاي بدست آمده به صورت كيفي تحليل شدند.  

یافته ها

اين بيمارستان از 1000 امتياز موجود در الگوی مالكوم بالدريج،222 امتیاز (2/22% از كل امتياز موجود در الگو) را کسب نمود. از اين 222 امتياز، بيشترين امتياز مربوط به معيار هاي تمرکز بر دانشجويان، گروههاي ذينفع و بازارها و برنامه ريزي استراتژيك با كسب 33% امتياز نسبت به امتياز الگو و كمترين امتياز مربوط به معيار نتايج عملكرد سازماني با كسب 18% امتياز الگو مي باشد

نتیجه گیری

بيمارستان آموزشي شهيد هاشمي نژاد در حيطه آموزش داراي عملكرد ضعيفي بود. باتوجه به اينكه اولين رسالت يك بيمارستان آموزشي، فعاليت در جهت آموزش هر چه بهتر دانشجويان كارورز و آموزش گيرنده اش مي باشد، لزوم توجه هر چه بيشتر به عملكرد سازمان خصوصا، در حيطه آموزش ضروري به نظر مي رسد.