تاریخچه تاریخچه

 

افتتاح کتابخانه مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) سال 1368 با هدف جوابگوئی به نیاز پزشکان حاضر در شیفت و در فضایی محدود بود. در این راستا همگام با پیشرفت و توسعه بخش های تخصصی و تلاش دلسوزانه کتابداران این مرکز وسعت پیدا کرد. کتابخانه از سال 1378 به همت ریاست محترم مجتمع و مسئول کتابخانه شبانه روزی شده و تا کنون سعی بر آن داشته تا نیازهای آموزشی و پژوهشی جامعه پزشکان محترم مراجعه کننده را برآورده سازد.