آئین نامه وجین منابع در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی ایران آئین نامه وجین منابع در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقدمه :

ارزیابی و بررسی وضعیت منابع موجود، و به تبع آن کنار حذف منابعی که به دلایل تکنیکی باید از مجموعه کتابخانه خارج شوند یکی از وجوه اساسی مدیریت مجموعه است. کتابخانه برای حفظ پویایی مجموعه خود از یک سو نیازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نیاز بوده، و از سوی دیگر باید منابعی که در روند پرشتاب تولید علم به هر دلیلی جایگاه خود را در تامین نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان از دست داده اند را از مجموعه خارج نماید. افزودن منابع بدون پیرایش مجموعه موجود حتی در صورت وجود فضای کافی، در دراز مدت از کارایی مجموعه می کاهد. با توجه به اهمیت یکدستی اجرای روند وجین، این آیین نامه توسط کتابخانه مرکزی برای تمامی کتابخانه های تابعه ارائه می گردد.


ماده 1: اهداف وجین منابع کتابخانه

1-ایجاد فضای مناسب و کافی برای منابع موجود و جدید
2- پویایی مجموعه منابع کتابخانه
3- تسهیل و تسریع در دسترسی به منابع موجود


ماده 2: معیارها و ضوابط وجین

1- منابع فرسوده، مستعمل که ارزش علمی و یا تاریخی ندارند و نگهداری آنها موجب اشغال فضا، صرف هزینه نگهداری و آلودگی سایر منابع خواهد بود
2- منابع درسی که به مرور زمان اعتبار محتوایی خود را از دست داده و کم ارزش شده اند.
3- نسخه های تکراری و مازاد بر نیاز و نیز، ویرایش های قدیمی کتب حوزه علوم پایه و بالینی که به طور منظم ویرایش های جدید آنها منتشر می گردد و در کتابخانه موجود است. در صورت نیاز نگهداری یک نسخه از ویرایش ماقبل منبع در کتابخانه ضروری است.
4- کتابخانه بایستی نسبت به جایگزینی به موقع منبع وجین شده اقدام نماید


 ماده 3: منابع مستثنی از وجین

1-منابع نفیس، تاریخی و هنری در حیطه علوم پزشکی
2- منابع هسته در هر رشته تحصیلی


ماده 4: اعضاء کمیته وجین منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد عبارتند از:

1-رئیس یا معاون کتابخانه مرکزی،
2- کارشناس مسئول بخش مرجع و یک نفر مسئول میز امانت به پیشنهاد مسئول بخش مرجع
3- کارشناس مسئول بخش سفارشات یا کارشناس سفارشات به پیشنهاد مسئول بخش سفارشات
4- کارشناس مسئول بخش فهرست نویسی یا کارشناس فهرست نویسی به پیشنهاد مسئول بخش فهرست نویسی


ماده 5: اعضاء کمیته وجین منابع در کتابخانه های دانشکده/بیمارستان/مرکز تحقیقاتی عبارتند از:

1-مسئول کتابخانه
2- رئیس (یا نماینده ایشان) دانشکده/ بیمارستان/ مرکز تحقیقاتی،
3- دو نفر متخصص موضوعی از اعضاء کتابخانه (ترجیحا از اعضای محترم هیئت علمی انتخاب شوند)


ماده 6: مراحل انجام وجین

1-کتابخانه موظف است براساس معیارهای ذکر شده در ماده دو و سه، به شناسایی و انتخاب و جمع آوری منابعی که باید وجین شوند بپردازد.

تبصره :  جزئیات مربوط به دستورالعمل اجرایی وجین به پیوست ارائه شده است.

2- مسئول کتابخانه لازم است پس از شناسایی منابع وجینی، اعضای کمیته وجین را جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی در جریان قرار دهد
3- منابع وجین شده در برنامه اکسل (شامل: عنوان، مولف، سال نشر، شماره ثبت و شماره راهنما) به همراه صورتجلسه کمیته وجین، به کتابخانه مرکزی ارسال گردد
4- تصمیم گیری نهایی در رابطه با نحوه توزیع یا جایگزینی کتابهای وجین شده مراکز بر عهده کتابخانه مرکزی است تا مراتب را به واحد مربوطه اعلام نماید


ماده 7: دوره وجین

1-وجین منابع از مجموعه کتابخانه به صورت مستمر و در مرداد ماه هر سال انجام خواهد پذیرفت
2- تعداد منابع وجین شده در هر نوبت بایستی متناسب با تعداد کل منابع موجود در کتابخانه باشد


ماده 8: هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه به پیشنهاد ریاست کتابخانه مرکزی و تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه امکان پذیر بوده و مراتب به کتابخانه های تابعه اعلام خواهد شد.

این آیین نامه در  8   ماده و یک تبصره   در تاریخ به پیشنهاد کتابخانه مرکزی و تایید و تصویب معاونت پژوهشی رسیده و از این پس لازم الاجرا می باشد