شرایط عضویت در کتابخانه شرایط عضویت در کتابخانه

شرايط عضويت

الف- كاركنان دانشگاه علوم پزشكي ايران 1. اعضاء هیات علمی تمامی اعضای هیئت علمی (رسمی و پیمانی) دانشگاه علوم پزشکی ایران با ارائه آخرین حکم کارگزینی یک قطعه عکس 4×3 و تکیمل فرم عضویت می‌توانند به عضویت کتابخانه موسسه درآیند. مدت اعتبار کارت عضویت اعضاء هیات علمی تا زمان بازنشستگی و یا هرگونه تغییر وضعیت استخدامی می‌باشد. 2. دانشجویان تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران، پس از ارائه کارت دانشجویی، دو قطعه عکس 4×3 و مبلغ 10000 ریال جهت پرس کارت و تکمیل فرم عضویت می‌توانند به عضویت کتابخانه موسسه درآیند. مدت اعتبار کارت عضویت دانشجویان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی آنان خواهد بود. 3. کارکنان کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران (رسمی و پیمانی) پس از ارائه حکم کارگزینی و یک قطعه عکس 4×3 و تکمیل فرم عضویت می‌توانند به عضویت کتابخانه درآیند. مدت اعتبار کارت عضویت کارکنان تا زمان بازنشستگی و یا هرگونه تغییر وضعیت استخدامی است.

ب- افراد متفرقه ساير افراد با ارائه كارت ملي و كپي آن، يك قطعه عكس 4×3 و مبلغ 20000 ريال و تكميل فرم عضويت مي‌توانند به عضويت كتابخانه موسسه درآيند. مدت اعتبار كارت عضويت براي اين افراد يكسال مي‌باشد.