تاریخچه بیمارستان هاشمی نژاد تاریخچه بیمارستان هاشمی نژاد

تاريخچه بيمارستان

اين مركز در سال 1336 توسط مرحوم حاج محمد مهدي ابراهيمي درياني تاسيس و وقف گرديد و از شهريور سال 1364 به نام مركز .تخصصي و فوق تخصصي. شهيد هاشمي نژاد تغيير نام يافت. از آن زمان اين مركز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان مركز كشوري درمان بيماريهاي كليوي مشغول خدمت رساني و انجام وظيفه به جامعه ميباشد. اين بيمارستان اولين و بزرگترين مركز همودياليز و پيوند كليه در كشور به شكل مستمر بوده است و بيش از 30 سال به تربيت ارولوژيست و نفرولوژيست اشتغال دارد.

نحوه فعاليت مركز فوق تخصصي شهيد هاشمي نژاد به صورت آموزشي- درماني بوده و از سال 1381 با تغيير در سيستم مديريتي آن به مسير تعالي قدم گذارده است كه سبب تحول همه جانبه در آن گرديده است. اين مركز در حال حاضر با و تعامل گروههاي پزشكي- مهندسي و خيرين و مشاوران ( Public Private Partnership-PPP) بكارگيري سيستم اقدام به تحولي عظيم در زيربناي سلامت كشور نموده و امكان بكارگيري تمام ظرفيتها را در خدمت رساني بهتر به بيماران فراهم نموده است به نحوي كه طلايه دار انقلاب كيفي در بيمارستانهاي كشور گرديده است و سبب ورود ساير بيمارستانها به عرصه سيستم هاي كيفي و شركت در جايزه تعالي شده است.