تماس با کتابخانه مرکزی تماس با کتابخانه مرکزی

تلفن مستقیم   واحد
معاونت   مدير کتابخانه
88622683-86705203   88622585-86705801

 
بخش نمايه سازي   بخش خدمات فنی
88622752   88622693

 
بخش کامپيوتر   سالن مطالعات دیجیتال طبقه 3
86705502-88622736   86705301

 
سالن مطالعات بانوان   سالن مطالعات دیجیتال طبقه 4
86705601   88622693-86705401

 
    سالن مطالعات تحصیلات تکمیلی
    86705501