اهداف و فعالیت ها اهداف و فعالیت ها

اهداف و فعالیت ها

ماموریت كتابخانه مركزي و مركز اسناد، فراهم آوردن زمینه حمایت از فعاليت هاي آموزشی و پژوهشي دانشگاه از طریق تامین منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز می باشد.


از مهمترین اهداف و فعالیت های كتابخانه مركزي و مركز اسناد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

*ارتقا كمي و كيفي منابع كتابخانه اي و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه اعم از چاپی و الکترونیکی

*مديريت و نظارت نیمه متمرکز بر امور تخصصي كتابخانه های اقماری شامل کتابخانه های دانشكده اي/ بيمارستاني/ پژوهشكده ای

*شناسایی نیاز اطلاعاتی کاربران و ارائه خدمات استفاده از منابع چاپی و الکترونیک

*گرد آوری کلیه منابع علمی معتبر در زمینه های علوم پزشکی و ارائه خدمات اطلاع رسانی سریع و به هنگام از طریق ارتباط با بانک های اطلاعاتی پزشکی و علوم زیستی در جهان .

*سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیک

*راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

*گسترش کمی و کیفی، ارتقا سطح دسترسی و تکمیل منابع در پايگاه هاي الکترونیکی حوزه های پزشكي

*برگزاری مستمر كلاس ها، کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی به منظور استفاده بهینه اعضای هیات علمي، پژوهشگران و دانشجويان از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه در جهت توليد علم

*آموزش و توانمندسازی نيروي انساني كتابدار (كتابداران دانشگاه) با هدف تخصصي نمودن بخش هاي كتابخانه و بهينه سازي كيفيت ارائه خدمات كتابخانه اي دانشگاه

*گسترش ارتباط در تحقيقات و فعاليت هاي منطقه ای و بين المللي مرتبط به منظور تامین منابع مورد نیاز کاربران

*شناسايي زمينه ها و دستيابي به فناوري هاي روز، کاربردي کردن فناوري هاي نوين و اشاعه فناوري هاي پيشرفته مناسب به منظور ارتقاي سطح علمی دانشگاه

*مديريت و نظارت بر نرم افزار و پورتال جامع كتابخانه ای دانشگاه

*ايجاد و روزآمد سازي پايگاه هاي اطلاعاتي كتب، مجلات، پايان نامه ها و ديسك هاي نوری موجود در كتابخانه

*تهيه محتوا و روزآمد سازي وب سايت كتابخانه مركزي  و مرکز اسناد

*برقراری ارتباط حرفه ای با  انجمن های حرفه ای و کتابخانه های علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی