معرفی کارمندان معرفی کارمندان

 

مسئول اجرایی کتابخانه
یوسف صادقی کیا
 

مسئول دفتر
رقیه بنایی
 
 

متصدی امور دفتری
کبری مشایخ
 
 

 

 

 

 

 

 

مستول دفتر معاونت
جواد کاظم پور
 
 

ITکارشناس
حسین عرب
 
 

کارشناس خدمات فنی 
مهرانگيز پاشاپور
 
 

متصدي امورآماده سازي و فهرست نويسي کتب فارسي
تاج خانم يوسفي
 

کارشناس  نمایه سازی
صدیقه سعلبی فرد
 

متصدي امور آماده سازي پايان نامه ها
مينا منظم