مرور کلی

بازگشت
 
 
مرور بر اساس :
 
 
        1     2     3     4     5     6     7     8     9      
 
شماره رکورد عنوان
41     SHIV/AID در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ و ش‍م‍ال‌ آف‍ری‍ق‍ا   
42     SNM [ان‌. ام‌. اس‌] ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ س‍ل‍ول‌ و ع‍ض‍ل‍ه‌، ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ و گ‍وارش‌   
43     tThe Las [دل‍س‍ت‌]: ح‍اوی‌ ت‍م‍ام‍ی‌ ن‍ک‍ات‌ م‍راج‍ع‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ران‍ت‍رن‍ی‌ و پ‍ذی‍رش‌ دس‍ت‍ی‍ار   
44     tThe Firs [د ف‍رس‍ت‌] : ح‍ل‌ و ب‍ح‍ث‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ پ‍ران‍ت‍رن‍ی‌ و دس‍ت‍ی‍اری‌ (اس‍ف‍ن‍د ۷۷ ت‍ا اس‍ف‍ن‍د۸۰ ) : ۲۲۰۰ آزم‍ون‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ و ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ه‍ر م‍ب‍ح‍ث‌   
45     TTHE FIRS [دف‍رس‍ت‌]: ح‍ل‌ و ب‍ح‍ث‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ران‍ت‍رن‍ی‌ و دس‍ت‍ی‍اری‌ (اس‍ف‍ن‍د ۷۷ ت‍ا اس‍ف‍ن‍د۸۱ ) : ۲۸۰۰ آزم‍ون‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ و ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ه‍ر م‍ب‍ح‍ث‌   
46     TTHE FIRS [دف‍رس‍ت‌]: ح‍ل‌ و ب‍ح‍ث‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ پ‍ران‍ت‍رن‍ی‌ و دس‍ت‍ی‍اری‌ (اس‍ف‍ن‍د ۷۷ ت‍ا ش‍ه‍ری‍ور۸۰ ): ۱۸۰۰ آزم‍ون‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ه‍م‌ ت‍ری‍ن‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ و ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ه‍ر م‍ب‍ح‍ث‌   
47     TFT و ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ رش‍د در ش‍ی‍رخ‍واران‌ و ک‍ودک‍ان‌   
48     VHI در م‍ام‍ای‍ی‌ و زن‍ان‌   
49     ۱۰۰۰آزم‍ون‌ رادی‍ول‍وژی‌: وی‍ژه‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د   
50     ۱۰۰۰ن‍ک‍ت‍ه‌ و ۱۰۰۰ ت‍س‍ت‌ از اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌ ۱۹۹۴ : ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ج‍داول‍ی‌ از ک‍ت‍ب‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ داخ‍ل‍ی‌، گ‍وارش‌ اس‍لازن‍ج‍ر و طب‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ م‍ن‍دل‌ وی‍ژه‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ پ‍ره‌ ان‍ت‍رن‍ی‌ و رزی‍دن‍ت‍ی‌   
51     ۱۰۰۰[ه‍زار] آزم‍ون‌: آزم‍ون‍ه‍ای‌ رادی‍ول‍وژی‌ (ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌)   
52     ۵۰۰۰ه‍زار ن‍س‍خ‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ی‌   
53     ۱۱۰۰پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌   
54     ۱۰۰پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ درب‍اره‌ ج‍راح‍ی‌ پ‍س‍ت‍ان‌   
55     ۲۰۰ت‍س‍ت‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ دوره‌ ش‍ان‍زده‍م‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ پ‍ره‌ ان‍ت‍رن‍ی‌ (ش‍ه‍ری‍ور۱۳۷۴)   
56     ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] س‍وال‌ آزم‍ون‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌ ش‍ه‍ری‍ور ۸۱ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اع‍لام‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   
57     ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] س‍وال‌ آزم‍ون‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌ ش‍ه‍ری‍ور ۸۴ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ : ب‍راس‍اس‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اع‍لام‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   
58     ۳۰۰[س‍ی‍ص‍د] س‍وال‌ چ‍ه‍ار گ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ری‍ه‌: از م‍ن‍اب‍ع‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌ و دس‍ت‍ی‍اری‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ س‍ؤالات‌ ۱۲ دوره‌ اخ‍ی‍ر ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌ و پ‍ذی‍رش‌ دس‍ت‍ی‍ار پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌   
59     ۴۰۰پ‍رس‍ش‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ : دوره‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و دوره‌ ده‍م‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌   
60     ۴۰۰پ‍رس‍ش‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ : دوره‌ ه‍ی‍ج‍ده‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و دوره‌ ه‍ش‍ت‍م‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌