مرور کلی

بازگشت
 
 
مرور بر اساس :
 
 
        1     2     3     4     5     6     7     8     9      
 
شماره رکورد عنوان
61     ۴۰۰ت‍س‍ت‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ در ش‍ه‍ری‍ور۱۳۷۷   
62     ۴۰۰س‍وال‌ آزم‍ون‌ پ‍ذی‍رش‌ دس‍ت‍ی‍ار و پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌ اس‍ف‍ن‍د۱۳۸۶ : ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اع‍لام‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   
63     ۱۵۰۰ت‍س‍ت‌ زن‍ان‌ و م‍ام‍ائ‍ی‌ (۱۹۹۲) از وی‍ل‍س‍ون‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز : راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ در ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ رزی‍دن‍ت‍ی‌، پ‍ره‌ ان‍ت‍رن‍ی‌، ک‍ارش‍ن‍اس‌ ارش‍د م‍ام‍ائ‍ی‌، ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ف‍ی‍ن‍ال‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ام‍ائ‍ی‌   
64     ۸۰۰ت‍س‍ت‌ از ک‍ت‍اب‌ اس‍ن‍ش‍ی‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ " ب‍ورک‍ی‍ت‌"   
65     ۹۰۰ت‍س‍ت‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌: از ک‍ل‍ی‍ات‌ چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ووگ‍ان‌ و گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ دوی‍س‌ (ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍وض‍ی‍ح‍ی‌)   
66     ۴۲۰[چ‍ه‍ارص‍دو ب‍ی‍س‍ت‌] پ‍رس‍ش‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ دوره‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ارم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دوره‌ چ‍ه‍ارده‍م‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌   
67     ۴۲۰[چ‍ه‍ارص‍دوب‍ی‍س‍ت‌] پ‍رس‍ش‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۰ : دوره‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و دوره‌ پ‍ان‍زده‍م‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌   
68     ۴۲۰[چ‍ه‍ارص‍دوب‍ی‍س‍ت‌] پ‍رس‍ش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۰ : دوره‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ش‍ش‍م‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و دوره‌ ش‍ان‍زده‍م‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌   
69     ۳۰ج‍ل‍س‍ه‌ در آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌   
70     ۸۴۰[ه‍ش‍ت‍ص‍د و چ‍ه‍ل‌] پ‍رس‍ش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ش‍ه‍ری‍ور و اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۲ : دوره‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ن‍ه‍م‌ و س‍ی‌ ام‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و دوره‌ ن‍وزده‍م‌ و ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌   
71     ۴۰[چ‍ه‍ل‌] م‍ب‍ح‍ث‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌ ۲۰۰۵ : ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ س‍والات‌ پ‍ره‌ ان‍ت‍رن‍ی‌، دس‍ت‍ی‍اری‌، ارت‍ق‍اء و ب‍ورد ب‍ه‌ ص‍ورت‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌   
72     ۴۶۰ت‍س‍ت‌ پ‍وس‍ت‌ از ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ س‍اورز و م‍ک‌ ک‍ی‌ [ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍وض‍ی‍ح‍ی‌]   
73     ۲۷۰ت‍س‍ت‌ از ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ (پ‍ای‍ه‌ و ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌)، ب‍رای‌ آم‍ادگ‍ی‌ در ام‍ت‍ح‍ان‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د : ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌، ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ، ت‍غ‍ذی‍ه‌، ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، پ‍رس‍ت‍اری‌ وم‍ام‍ای‍ی‌، ژن‍ت‍ی‍ک‌، ع‍ل‍وم‌ ج‍ان‍وری‌   
74     ۱۵۱ن‍ک‍ت‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ک‍ارب‍رد دارو   
75     ۴۲م‍ب‍ح‍ث‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ اص‍ول‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۰۸ : م‍رج‍ع‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ش‍ده‌ از دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رای‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌ و دس‍ت‍ی‍اری‌   
76     ۸۵۲ت‍س‍ت‌ اطف‍ال‌ از ن‍ل‍س‍ون‌ (ب‍ا پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌)   
77     ۹۳[ن‍ودوس‍ه‌] م‍ب‍ح‍ث‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ س‍س‍ی‍ل‌۲۰۰۴ ، ۴۰ [چ‍ه‍ل‌] م‍ب‍ح‍ث‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ اص‍ول‌ طب‌ داخ‍ل‍ی‌ ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۰۵   
78     ۱۴م‍ق‍ال‍ه‌ از ک‍ت‍اب‌ طب‍ائ‍ع‌ ال‍ح‍ی‍وان‌ ال‍ب‍ح‍ری‌ و ال‍ب‍ری‌   
79     ۳۶۴ت‍س‍ت‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ : م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌   
80     ۵۷ درس‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ح‍اف‍ظه‌