مرور الفبایی عنوان

بازگشت
مرور بر اساس :

عنوان
1     ف‍اج‍ع‍ه‌ : ه‍ف‍ت‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍وت‍اه‌ از س‍ام‍وئ‍ل‌ ب‍ک‍ت‌   
2     ف‍ارس‍ن‍ام‍ه‌ ن‍اص‍ری‌   
3     ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌   
4     ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌: درس‍ن‍ام‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌   
5     ف‍ارم‍اس‍ی‍وت‍ی‍ک‍س‌ : دان‍ش‌ طراح‍ی‌ اش‍ک‍ال‌ داروی‍ی‌   
6     ف‍ارم‍اس‍ی‍وت‍ی‍ک‍س‌ اول‍ت‍ون‌: طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ داروی‍ی‌   
7     ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ ای‍ران‌   
8     ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ طب‌ ش‍رق‍ی‌ ه‍م‍درد   
9     ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌   
10     ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ ای‍ران‌: طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ۱۴۰۸۸ م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌، وزار   
11     ف‍ارم‍اک‍وت‍راپ‍ی‌ (دارو درم‍ان‍ی‌) ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌=acotherapy of skin diseases)   
12     ف‍ارم‍اک‍وت‍راپ‍ی‌ دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌   
13     ف‍ارم‍اک‍وت‍راپ‍ی‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ع‍د از پ‍ی‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ه‌   
14     ف‍ارم‍اک‍وژن‍ت‍ی‍ک‌ ی‍ا ژن‍ت‍ی‍ک‌ داروه‍ا   
15     ف‍ارم‍اک‍وک‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‌ و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ام‍پ‍رازول‌ در ان‍س‍ان‌ : ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ی‍ک‌ م‍ت‍اب‍ول‍ی‍ک‌ ج‍دی‍د   
16     ف‍ارم‍اک‍وگ‍راف‍ی‍ا ای‍ن‍دی‍ک‍ا   
17     ف‍ارم‍اک‍ول‍ژی‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌   
18     ف‍ارم‍اک‍ول‍ژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   
19     ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌   
20     ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌