مرور الفبایی عنوان

بازگشت
مرور بر اساس :

عنوان
1     ک‍اب‍وس‌   
2     ک‍اب‍وس‌ ه‍ای‌ روس‍ی‌   
3     ک‍اپ‍ا   
4     ک‍اپ‍ی‍ت‍ولاس‍ی‍ون‌ در ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌   
5     "ک‍ات‍اراک‍ت‌"   
6     ک‍ات‍اراک‍ت‌ اطف‍ال‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وارد ج‍راح‍ی‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طرف‍ه‌)   
7     ک‍ات‍اراک‍ت‌ در ب‍زرگ‍س‍الان‌   
8     ک‍ات‍اراک‍ت‌ دوران‌ ک‍ودک‍ی‌   
9     ک‍ات‍اراک‍ت‌ م‍ادرزادی‌   
10     ک‍ات‍اراک‍ت‌ م‍ادرزادی‌   
11     ک‍ات‍اراک‍ت‌ م‍ادرزادی‌   
12     ک‍ات‍اراک‍ت‌ م‍ادرزادی‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ آن‌ در ۳۰۰۰ ن‍وزاد ب‍دن‍ی‍ا آم‍ده‌ در ب‍   
13     ک‍ات‍اراک‍ت‌ و روش‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د درم‍ان‌ آن‌ و ب‍ررس‍ی‌ آم‍اری‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌   
14     ک‍اخ‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ : پ‍رن‍س‍س‌ ث‍ری‍ا اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌   
15     ک‍اخ‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌   
16     ک‍ادوس‍ه‌ : ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌   
17     ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ آت‍وروس‍ت‍ات‍ی‍ن‌ ب‍ا Lipitor و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ روی‌ ل‍ی‍پ‍ی‍د پ‍روف‍ای‍ل‌ ب‍   
18     ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ اث‍رات‌ روش‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ م‍ک‍رر م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ م‍غ‍ز (rTMS) ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ع‍   
19     ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ اث‍ر ت‍زری‌ م‍وض‍ع‍ی‌ دک‍ت‍س‍روز ۲۰ و ک‍ورت‍ی‍ک‍و اس‍ت‍روئ‍ی‍د در درم‍ا   
20     ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍ی‍وف‍ی‍دب‍ک‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍رولاپ‍س‌