مرور الفبایی عنوان

بازگشت
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍‌ث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌، ارزش‌ و ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌   
2     ت‍‌ث‍ی‍ر ب‍اد در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ (ک‍ار ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌)   
3     ت‍اب‍ل‍وس‍ازی‌   
4     ت‍اب‍ل‍وی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌   
5     ت‍اب‍ل‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ح‍ل‍ه‌   
6     ت‍ات‌ن‍ش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ب‍ل‍وک‌ زه‍را : (س‍زج‍وه‌ - ب‍رم‍وه‌)   
7     ت‍ات‍وره‌   
8     ت‍اث‍ی‍ر deep brain stimulation ه‍س‍ت‍ه‌ ی‌ س‍اب‌ ت‍الام‍ی‍ک‌ ب‍ر دوز داروی‌ م‍ص‍رف‍ی‌ و ک‍   
9     ت‍اث‍ی‍ر آگ‍اه‍ی‌ از ع‍ل‍م‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌ - ع‍ض‍لان‍ی‌ ک‍ادر پ‍رس‍ت‍   
10     ت‍اث‍ی‍ر آل‍ودگ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط درای‍ج‍اد ب‍رون‍ش‍ی‍ت‌ م‍زم‍ن‌   
11     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر آگ‍اه‍ی‌ س‍اک‍ن‍ی‍ن‌ ص‍ب‍ا ش‍ه‍ر در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از وب‍ا در خ‍رداد۱۳۷۸   
12     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ب‍ر ارت‍ق‍اء ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ل‍وغ‌ ج‍س‍م‍ی‌ دخ‍   
13     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر ش‍ی‍وه‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ در زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ز   
14     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر م‍ص‍رف‌ م‍ن‍طق‍ی‌ آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ پ‍روف‍ی‍لاک‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‌ از اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ در   
15     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌، در م‍ورد چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ا   
16     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ال‍گ‍وی‌ اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ب‍ر ارت‍ق‍ای‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍ی‍   
17     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ دوران‌ ب‍ل‍وغ‌ ب‍ر اض‍طراب‌ و ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر   
18     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ پ‍ذی‍   
19     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ای‍دز ب‍ر آگ‍اه‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ پ‍س‍   
20     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ت‍روم‍ب‍وآم‍ب‍ول‍ی‌ وری‍دی‌ ب‍ه‌ دس‍ت‍