مرور الفبایی عنوان

بازگشت
مرور بر اساس :

عنوان
1     س‍اب‍ق‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌، م‍خ‍در و ال‍ک‍ل‌ در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍ان‍س‍ر ح‍ن‍ج‍ره‌   
2     س‍اخ‍ت‌ آزم‍ون‌ ارزی‍اب‍ی‌ ح‍دت‌ زم‍ان‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ در ب‍زرگ‍س‍الان‌ ج‍وان‌ ت‍ک‌ زب‍ا   
3     س‍اخ‍ت‌ آزم‍ون‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ب‍ی‍ان‌ اف‍ع‍ال‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ادی‌ ۳۶ ت‍ا ۵۴ م‍اه‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌   
4     س‍اخ‍ت‌ آزم‍ون‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ روای‍ی‌ و پ‍ای‍ان‍ی‌ آن‌ ب‍رای‌ اف‍راد ب‍زرگ‍س‍ال‌   
5     س‍اخ‍ت‌ آزم‍ون‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ واژگ‍ان‌ درک‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ و ب‍ررس‍ی‌ روای‍ی‌ و پ‍   
6     س‍اخ‍ت‌ آزم‍ون‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ واژگ‍ان‌ درک‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ روای‍ی‌ و پ‍ای‍ای‍ی‌ آن‌ در ک‍ودک‍ان‌۰-۷۱   
7     س‍اخ‍ت‌ آزم‍ون‌ ت‍ک‍رار ج‍م‍ل‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ س‍اخ‍ت‍ار دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ ۲/۵ ت‍ا   
8     س‍اخ‍ت‌ آزم‍ون‌ دای‍ک‍وت‍ی‍ک‌ ح‍اف‍ظه‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ _ ک‍لام‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‌ در ب‍زرگ‍س‍الان‌ ه‍   
9     س‍اخ‍ت‌ آزم‍ون‌ م‍ع‍ن‍اش‍ن‍اس‍ی‌ واژگ‍ان‍ی‌ در ب‍زرگ‍س‍الان‌ ب‍ا اف‍ت‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ ش‍دی‍د و ع‍م‍ی‍ق‌ و ت‍   
10     س‍اخ‍ت‌ اب‍زار آزم‍ون‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ وض‍وح‌ گ‍ف‍ت‍ار ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ۳ و ۴ س‍ال‍ه‌   
11     س‍اخ‍ت‌ اب‍زار ارزی‍اب‍ی‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ارج‌ از م‍درس‍ه‌   
12     س‍اخ‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ روس‍ت‍اه‍ا و ع‍ش‍ای‍ر ای‍ران‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ع‍رض‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌   
13     س‍اخ‍ت‍ار س‍ازه‌ ای‌ واک‍ه‌ ه‍ای‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ۷ ت‍ا ۹ س‍ال‍ه‌ ع‍ادی‌ و م‍   
14     س‍اخ‍ت‍ار س‍ازه‌ ای‌ ه‍ر ی‍ک‌ از واک‍ه‌ ه‍ای‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ۱۵ ت‍ا ۱۸ س‍ا   
15     س‍اخ‍ت‍ارو رده‌ ب‍ن‍دی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ آون‍دی‌   
16     س‍اخ‍ت‍ار و ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌   
17     س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ م‍ع‍ن‍اگ‍ذاری‌ ح‍ال‍ت‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و پ‍ردازش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ م‍ق‍ای‍   
18     س‍اخ‍ت‌، پ‍دی‍د آئ‍ی‌ و ت‍ح‍ول‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌   
19     س‍اخ‍ت‌ پ‍روت‍ز ک‍ام‍ل‌ از م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ت‍ا ث‍ب‍ت‌ رواب‍ط ف‍ک‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ e Dentures)   
20     س‍اخ‍ت‌ س‍ازه‌ ب‍ی‍ان‍ی‌ ژن‌ NS3 وی‍روس‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ C در وک‍ت‍ور ج‍ف‍ت‌ ب‍ی‍ان‍ی‌ PIRES-IL18 و