مشاهده اطلاعات آماری

  کتابخانه مرکزي
مجموع مدارک موجود 54397
  دانشکده بهداشت
مجموع مدارک موجود 0
  دانشکده پیراپزشکی
مجموع مدارک موجود 0
  بيمارستان اکبرآبادي
مجموع مدارک موجود 0
  دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
مجموع مدارک موجود 0
  بيمارستان مطهري
مجموع مدارک موجود 0
  بيمارستان شفا يحيائيان
مجموع مدارک موجود 0
  دانشکده توانبخشي
مجموع مدارک موجود 0
  دانشکده پرستاري
مجموع مدارک موجود 0
  دانشکده پزشکي ايران
مجموع مدارک موجود 0
  بيمارستان هاشمي نژاد
مجموع مدارک موجود 0
  دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
مجموع مدارک موجود 0
  دانشکده روانپزشکي ايران
مجموع مدارک موجود 0
  مجتمع رسول اکرم ايران
مجموع مدارک موجود 0
  بيمارستان فيروزگر
مجموع مدارک موجود 0
  طب اسلامي ايران
مجموع مدارک موجود 0
  بيمارستان علي اصغر
مجموع مدارک موجود 0
  بیمارستان حضرت فاطمه
مجموع مدارک موجود 0
  کتابخانه فرهنگي مرکزي
مجموع مدارک موجود 0