شرایط استفاده از سایت اینترنت شرایط استفاده از سایت اینترنت

شرایط استفاده از سایت اینترنت:

  •  ابتدا نام خود و ساعت شروع استفاده از سایت را در دفتر مربوطه ثبت نمایید.
  •  مدت زمان استفاده از سایت جهت جستجوی مقالات حداقل 45 دقیقه و برای چک کردن e-mail ، تایپ کردن و درست کردن اسلاید 30 دقیقه می­باشد.
  • به هنگام ساعت­های پر استفاده سایت، حق تقدم با مراجعه کنندگانی است که به جستجوی مقالات می­پردازند.
  • مواردی چونDownload  فیلم، عکس، کتاب و chat کردن ممنوع است.
    • گرفتن پرینت از فایل شخصی و صفحات ممنوع است و در صورت گرفتن پرینت برای هر صفحه 2000 ریال دریافت می ­شود.
    • هزینه هر صفحه پرینت 200 ریال می­باشد.
    • در صورت عدم آشنایی با چگونگی پرینت گرفتن (از صفحات اینترنتی و ...) از مسئولین کتابخانه راهنمایی بخواهید.