قفسه مجازی

بازگشت
عنوان قفسه : روانشناسی-کتاب فارسی نمايش رکورد 1 تا 18 از 84 رکورد
صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۴۸۴۴۳ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌م‍رک‍زی‌دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ موجود
2 ۴۸۴۴۴ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌م‍رک‍زی‌دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ 1392/02/30 در امانت
3 ۴۸۴۴۵ 1 ۲ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌م‍رک‍زی‌دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ موجود
4 ۴۸۴۴۶ 2 ۲ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌م‍رک‍زی‌دان‍ش‍گ‍اه‌ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ موجود
 
زم‍ی‍ن‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌ و ه‍ی‍ل‍گ‍ارد
شماره مدرک : ۵۴۰۸
نوع مدرک : کتاب فارسی
رده پزشکی : ‭BF‬/‭۱۲۱‬/‭ز۵۵‬/‭۱۳۸۸‬
عنوان : زم‍ی‍ن‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌ و ه‍ی‍ل‍گ‍ارد
تکرار نام پدیدآور : ت‍ال‍ی‍ف‌ :ادوارد ای‌ .اس‍م‍ی‍ت‌[ ... و دی‍گ‍ران‌]
مترجم : ت‍رج‍م‍ه‌ :ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ارج‍م‍ن‍د
محل نشر : ت‍ه‍ران‌
صفحه شمار : ۲ج‌ : .م‍ص‍ور
عنوان اصلی : Atkinson & hilgard's introduction to psychology, 14th ed, c2003
موضوع ها : روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
شناسه ها : اس‍م‍ی‍ت‌، ادوارد/ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا/ه‍ی‍ل‍گ‍ارد، ارن‍س‍ت‌ روپ‍ی‍ک‍وت‌/رف‍ی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ن‌/ارج‍م‍ن‍د، م‍ح‍س‍ن‌
ناشر : ارج‍م‍ن‍د
سال انتشار : ۱۳۸۸
  خروجی ISO |  خروجی XML
 
تمامی حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران می باشد. سال 1390