اهداف و فعاليت های كتابخانه دیجیتال پزشکی کشور اهداف و فعاليت های كتابخانه دیجیتال پزشکی کشور

اهداف و فعاليت ها كتابخانه :

ماموریت كتابخانه دانشكده پرستاري و مامايي ، فراهم آوردن زمینه حمایت از فعاليت هاي آموزشی و پژوهشي دانشكده از طریق تامین منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز استفاده كنندگان كتابخانه می باشد


از مهمترین اهداف و فعالیت های كتابخانه دانشكده پرستاري و مامايي می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ارتقا كمي و كيفي منابع كتابخانه اي اعم از چاپی و الکترونیکی

- شناسایی نیاز اطلاعاتی کاربران و ارائه خدمات استفاده از منابع چاپی و الکترونیک

- گرد آوری کلیه منابع علمی معتبر در زمینه های پرستاري و مامايي و علوم وابسته و ارائه خدمات اطلاع رسانی سریع و به هنگام از طریق ارتباط با بانک های اطلاعاتی پزشکی و علوم زیستی در جهان .

- سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیک

- راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

- ايجاد و روزآمد سازي پايگاه هاي اطلاعاتي كتب، مجلات، پايان نامه ها و ديسك هاي نوری موجود در كتابخانه

- تهيه محتوا و روزآمد سازي وب سايت كتابخانه